Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.biblioteka-grzmiaca.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

Część zamieszczonych na stronie plików w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo lub są skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Kasztelan-Massopust.
 • E-mail: dyrektor@biblioteka-grzmiaca.pl
 • Telefon: 943721057

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Grzmiąca
 • Adres: Gmina Grzmiąca u. 1 Maja 7 78-450 Grzmiąca
 • E-mail: gmina@grzmiaca.org.pl
 • Telefon: 943736810

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  • Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne nie otwierane automatycznie.  Do wejścia są schody, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Brak obszarów kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  • Z wejścia głównego można dostać się na piętro schodami gdzie znajduje się biblioteka, brak windy, korytarze i schody są przestronne i zapewniają odpowiednią szerokość do poruszania się.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  • Brak wymienionych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych naprzeciwko drzwi wejściowych.
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  • Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej. Warunkiem wejścia osoby niepełnosprawnej do biblioteki z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż, posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wymaganych szczenieniach weterynaryjnych. Wejście do budynku biblioteki nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez psa asystującego.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
  • W Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzmiącej nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Ułatwienia

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 3. Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 4. Zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Górniak
(2022-09-27 06:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Górniak
(2024-03-22 09:49:54)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki