Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej

Załącznik do uchwały Nr XXIII/159/2008 
Rady Gminy Grzmiąca 
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzmiącej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej, zwana dalej „Biblioteką” działa na

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź. zm.);

 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.);

 • niniejszego statutu.

§ 2

 1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy

 2. Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy fili bibliotecznychznajdujących się na terenie Gminy Grzmiąca w miejscowościach:

  1. Czechy,

  2. Krosino,

  3. Nosibądy,

  4. Wielawino.

§ 3

Siedzibą biblioteki jest miejscowość Grzmiąca, a terenem jej działania GminaGrzmiąca w Województwie Zachodniopomorskim .

§ 4

 1. Nadzór nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Grzmiąca.

 2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna,Książnica Pomorska w Szczecinie.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby w pełnym brzmieniu oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

Rozdział 2

Cele i zadania biblioteki

 § 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

 4. popularyzowanie książki i czytelnictwa;

 5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

 6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, a także podejmowanie innych działań określonych ustawami;

 7. prowadzenie szeroko rozumianych form działalności kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 8

Biblioteka może podejmować inne działania upowszechniające książki wynikające z potrzeb lokalnych oraz samodzielnie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe.

Rozdział 3

Organizacja biblioteki

§ 9

 1. Na czele biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, jest za nią odpowiedzialny oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 3. Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor biblioteki.

§ 10

Kwalifikacje do zajmowania stanowisk i pełnionych funkcji bibliotekarskich dla Dyrektora i pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

§ 11

Przy bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, kółka dziecięce, rady społeczne itp.

§ 12

Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki i jej filii ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym zaopiniowanym przez Wójta.

Rozdział 4

Zasady i warunki korzystania z biblioteki

 § 13

 1. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.

 2.  Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa biblioteki

§ 14

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 1 pkt 2 Statutu.

 2. Działalność biblioteki jest finansowana w formie dotacji, a także z innych źródeł.

 3. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów prowadzić dochodową działalność, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

§ 16

 1. Dyrektor corocznie w terminie ustalonym przez Wójta Gminy składa Wójtowi projekt wydatków zawierający szczegółową kalkulację kosztów prowadzenia działalności biblioteki.

 2. W terminie do 31 maja każdego roku Dyrektor składa Wójtowi Gminy sprawozdanie z działalności biblioteki.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 § 17

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy wymienione w § 1.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
(2019-06-25)
Udostępnił:
Krzysztof Górniak
(2022-09-26 11:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Uchwała nr XXXIX.289.2018 RADY GMINY GRZMIĄCA z dnia 25 października 2018 (pierwsza publikacja 25.10.2018 r.)
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 461 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Górniak
(2022-09-26 11:36:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Górniak
(2022-09-26 12:04:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Górniak
(2022-09-26 12:06:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki